Ooker's blog

Tôi và thế giới

What is NOT Random?

Leave a comment

Nếu trong đây đúng thì:

  1. Entropy ngoài việc là độ đo sự hỗn loạn, ngoài việc là số trạng thái khả dĩ của hệ thì nó còn là thông tin 😀
  2. Vũ trụ giãn nở là hệ quả của cơ lượng tử.
  3. Ý chí tự do (free will) cũng là hệ quả của cơ lượng tử :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s