Ooker's blog

Tôi và thế giới

Danh sách các danh sách liên quan tới vật lý

Leave a comment

Danh sách là để liệt kê. Có nó thì mình sẽ dễ dàng có được một cái tổng quan trước mắt. Nhưng có danh sách các danh sách thì mới là xịn :))

http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_physics. Kéo xuống phần List.

Trong đó có cái này cũng khá hay: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_important_publications_in_physics

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s