Ooker's blog

Tôi và thế giới

Tại sao mọi thứ (kể cả câu này) phải bắt đầu bằng tại sao?

Leave a comment

Tuy nhiên cũng nên đọc bình luận phản biện lại tại trang chủ của TED: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s