Ooker's blog

Tôi và thế giới

Tôi là bộ não của tôi

Leave a comment

Tôi là toàn bộ bộ não của tôi. Tôi biết chính xác mình muốn gì. Tôi là chính xác những gì tôi muốn.

right-brain-vs-left-brain-3-large

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s