Ooker's blog

Tôi và thế giới

L.I.P.

Leave a comment

Những bài hát, dù đó là nhạc Trịnh hay nhạc rap, nếu được viết từ ruột gan mình, được hát bằng tâm can mình, thì đều hay như nhau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s